Krótkie informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów

Krótkie informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne. Obowiązkowe ubezpieczenie zasadniczo jest zawierane na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie czasowe jadnak na okres nie krótszy niż 30 dni może być zawarte na pojazd czasowo dopuszczony do ruchu. Ubezpieczenia 30 dniowe mogą być również zawarte przez podmioty zajmujące się sprzedażą pojazdów – np. komisy. Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe przed wprowadzeniem pojazdu na drogę publiczną. Właściciel ma obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego pojazdu przez dłuższy czas. Nie można więc doprowadzić do tzw. luki (czasowej przerwy) w ubezpieczeniu, gdyż w takim przypadku właściciel pojazdu osobowego będzie obciążony karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( wysokość kary jest ogłaszana zawsze na początku kolejnego roku kalendarzowego).

Jeżeli właściciel chce zmienić ubezpieczyciela- umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed jej końcem.

W przypadku sprzedaży pojazdu obowiązkiem dotychczasowego właściciela jest:

– pisemne powiadomienie ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu oraz przekazanie danych nabywcy w terminie do 14 dni od sprzedaży
– przekazanie nabywcy potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC.
Ubezpieczenie OC zawarte przez sprzedającego pojazd przechodzi na nowego właściciela do końca okresu ochrony wskazanego na polisie, jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa po tym terminie samoczynnie, polisa nie wznawia się automatycznie i nie wymaga wypowiedzenia. Należy pamiętać o zawarciu nowego ubezpieczenia OC!

Nowy właściciel może w dowolnym momencie pisemnie wypowiedzieć polisę OC zawartą przez zbywcę, jednak powinien wcześniej zawrzeć inną umowę ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna – Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Comments are closed.